Δημοσιεύσεις

Οι παρακάτω δημοσιεύσεις είναι είτε άμεσα προϊόντα του προγράμματος MesoBED, είτε έχουν προκύψει από δεδομένα και δείγματα του προγράμματος.

 

 • Σε επιστημονικά περιοδικά
 1. Tsagarakis K., Siapatis A., Badouvas N. 2021. First record of Bathophilus nigerrimus Giglioli, 1882 in the Greek Seas. In: Tsagarakis et al., 2021. New records of rare species in the Mediterranean Sea (October 2021). Mediterranean Marine Science 22, 627-652.
 2. Badouvas N., Somarakis S., Tsagarakis K. 2022. Length–weight relations of 16 mesopelagic fishes (Actinopterygii: Myctophiformes and Stomiiformes) from the eastern Mediterranean Sea. Acta Ichthyologica et Piscatoria 52, 279–283.
 3. Siapatis A., Markakis K., Tsagarakis K. 2023. First Record of the Atlantic Soft Pout Melanostigma Atlanticum (Teleostei, Zoarcidae) in the Eastern Mediterranean Sea. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 103, e82.
 4. Kapelonis Z., Siapatis A., Machias A., Somarakis S., Markakis K., Giannoulaki M., Badouvas N., Tsagarakis K. 2023. Seasonal Patterns in the Mesopelagic Fish Community and Associated Deep Scattering Layers of an Enclosed Deep Basin. Scientific Reports 13, 17890.

 

 • Σε επιστημονικά συνέδρια και ομάδες εργασίας
 1. Καπελώνης Ζ., Σιαπάτης Α., Μαχιάς Α., Σωμαράκης Σ., Μαρκάκης Κ., Γιαννουλάκη Μ., Πυρουνάκη Μ.Μ., Τσουκάλη Σ., Τσαγκαράκης Κ., 2019. Κατανομή και κατακόρυφη μετανάστευση μεσοπελαγικών ψαριών στον Κορινθιακό Κόλπο. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Ηράκλειο, Κρήτη, Νοέμβριος, Πρακτικά σελ. 62-65
 2. Kapelonis Z., Tsagarakis K., Pyrounaki M.M., Machias A., Somarakis S., Giannoulaki M. 2019. Acoustic biomass estimation and aggregation patterns of mesopelagic fish assemblages in Corinthiakos gulf (Eastern Mediterranean Sea). p.42-43. In: ICES. 2019. Working group on Fisheries Acoustics, Science and Technology (WGFAST). ICES Scientific Reports. 1:35. 89 pp.
 3. Kapelonis Z., Siapatis A., Machias A., Somarakis S., Markakis K., Giannoulaki M., Badouvas N., Tsagarakis K., 2021. Mesopelagic fish community and deep scattering layers in an Eastern Mediterranean Sea enclosed deep basin. ICES Annual Science Conference 2021, September, Remote Conference.
 4. Sarropoulou X., Tsaparis D., Tsagarakis K., Badouvas N., Tsigenopoulos C., 2021. Genetic diversity patterns of mesopelagic fish in the Greek Seas. HydroMedit 2021, 4th International Congress on Applied Ichthyology, Oceanography & Aquatic Environment, 4-6 November 2021, Virtual Congress, ISBN: 978-618-85818-2-1, Book of Proceedings 574-575.
 5. Sarropoulou X., Tsaparis D., Tsagarakis K., Badouvas N., Tsigenopoulos C. S. 2021. Comparative phylogeographic analysis of four mesopelagic fishes reveals different patterns of connectivity between the Greek Seas. 6th International Marine Connectivity Conference, December 6-8, 2021, Paris, France.
 6. Badouvas N., Tsagarakis K., Somarakis S., Karachle P.K., 2023. Prey composition of some common mesopelagic fish species from Hellenic Seas. XVII European Congress of Ichthyology, Abstract Book p. 122, September 2023, Prague.
 7. Alamanellis-Zisimopoulos A., Kapelonis Z., Giannoulaki M., Raitsos D.E., Tsagarakis K., 2023. Modelling the distribution of the mesopelagic fish Maurolicus muelleri in the Greek seas. 11th Hellenic Ecological Society Conference (HELECOS 11) Book of Abstracts p. 29-30, Patras October 2023.