Δημοσιεύσεις

Σε επιστημονικά συνέδρια και ομάδες εργασίας

  1. Καπελώνης Ζ., Σιαπάτης Α., Μαχιάς Α., Σωμαράκης Σ., Μαρκάκης Κ., Γιαννουλάκη Μ., Πυρουνάκη Μ.Μ., Τσουκάλη Σ., Τσαγκαράκης Κ., 2019. Κατανομή και κατακόρυφη μετανάστευση μεσοπελαγικών ψαριών στον Κορινθιακό Κόλπο. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Ηράκλειο, Κρήτη, Νοέμβριος, Πρακτικά σελ. 62-65
  2. Kapelonis Z., Tsagarakis K., Pyrounaki M.M., Machias A., Somarakis S., Giannoulaki M. 2019. Acoustic biomass estimation and aggregation patterns of mesopelagic fish assemblages in Corinthiakos gulf (Eastern Mediterranean Sea). p.42-43. In: ICES. 2019. Working group on Fisheries Acoustics, Science and Technology (WGFAST). ICES Scientific Reports. 1:35. 89 pp.
  3. Kapelonis Z., Siapatis A., Machias A., Somarakis S., Markakis K., Giannoulaki M., Badouvas N., Tsagarakis K., 2021. Mesopelagic fish community and deep scattering layers in an Eastern Mediterranean Sea enclosed deep basin. ICES Annual Science Conference 2021, September, Remote Conference.

 

Σε επιστημονικά περιοδικά

  1. Tsagarakis K., Siapatis A., Badouvas N. 2021. First record of Bathophilus nigerrimus Giglioli, 1882 in the Greek Seas. In: Tsagarakis et al., 2021. New records of rare species in the Mediterranean Sea (October 2021). Mediterranean Marine Science 22, 627-652.
  2. Badouvas N., Somarakis S., Tsagarakis K. 2022. Length–weight relations of 16 mesopelagic fishes (Actinopterygii: Myctophiformes and Stomiiformes) from the eastern Mediterranean Sea. Acta Ichthyologica et Piscatoria 52, 279–283.